ТРАПЕЗА, ПОЛОЖЕНА ПРЕД МЕН

„Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие“. (Йоан 6:54,55)

Вечният живот е приемането на живите истини на Писанието и вършенето на Божията воля. Това означава да се храниш с плътта и да пиеш кръвта на Божия Син. Привилегия на всички е да вкусват от небесния хляб, като изучават Словото и така се сдобиват с духовни сили и мускули.

Всеки човек трябва да присвои благословението за собствената си душа, иначе не би се нахранил. Знаете, че няма да се нахраните, гледайки добре отрупана трапеза и как другите се хранят. Бихме умрели от глад, ако не се храним физически; ще изгубим и духовната си сила и жизненост, ако не приемаме духовния хляб.

Приготвена е трапеза и Христос ви кани на пиршеството. Ще стоим ли отзад, отхвърляйки изобилието, изричайки думите: „Той не е приготвил това за мен“. Някога пеехме един химн, който описва пир, където щастливо семейство споделя изобилието на трапезата по покана на царя. Докато радостните дечица са събрани около масата, там на прага стои и гладна просякиня. Тя е поканена да влезе, но за съжаление отказва с думите: „Моят баща не е там“. Ще заемете ли такава позиция, когато Исус ви кани да влезете? Ако имате Отец в небесните дворове, умолявам ви да изявите този факт! Той копнее да ви направи участник в Неговото изобилие и благословения. Всички, които идват с доверчивата любов на малко дете, ще намерят един Баща там.

Елате при водата на живота и пийте! Не стойте встрани, оплаквайки се, че сте жадни. Водата на живота е безплатна за всички.

Хората, които се хранят с това Слово, позволявайки то да е част от всяко действие и всяка черта на характера им, израстват силни в Божията здравина. Писанието дава безсмъртен живот за душата, като усъвършенства опитността и носи радост, която ще пребъдва вечно.