УЕСЛИ И ДВАМАТА ПРИСМИВАТЕЛИ

 

Джон Уесли предприел едно от многобройните си пътешествия с кораб. Двама спътници бързо го открили и си прошепнали един друг: “Ще разиграем този.” С мрачни лица те се приближили към богобоязливия проповедник и единият казал с печален глас: “Господин Уесли, знаете ли вече? Можете ли да си представите, тази нощ дяволът умрял!”

Тогава и лицето на Уесли придобило тъжно и сериозно изражение; той сложил ръце на раменете на мъжа и отвърнал съкрушен: “Ужасно! Кой сега ще се смилява над вас, след като останахте без баща?”

Много сериозен е фактът, че има само две възможности. Или човек е дете на Бога или на дявола. Не мислете, че това е пресилено. Когато Господ Исус беше на тази земя, веднъж Той каза на тези, които Го заобикаляха: “Вие сте от баща дявола!” Хората, с които разговаряше, бяха религиозни водачи. Може би си религиозен и въпреки това да принадлежиш на дявола.

Не трябва обаче да сме от тях. Божието Слово ни обещава:

Йоана 1:12

“На тези, които Го приеха, даде право да се нарекат Божии деца.”

Йоана 8:43, 44

“Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето Слово. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си.”