Учебникът на природата.

“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.”
(Йоан 1:4)

Природата е нашият учебник. Христос си служеше с нейната нагледност, за да отпечата по-ясно истината в умовете на слушателите Си. “И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?… понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери” (Матей 6:31-34).

Нека направим всичко според силите си, за да покажем на децата си, че наша цел е спечелването на небето и избягване на ада. Нека ги учим да се борят за вечния живот… Възпитавайте децата си в съветите на Господа и ще ги направите способни за работа в църква, в мисионските полета, ще ги направите годни да светят в дворовете Господни.

Родители, не се опитвайте да следвате вечно променящите се течения на нашата покварена епоха. Това просто не си струва, защото в последния ден Бог ще ви запита: “Какво направихте с Моето стадо, Моето хубаво стадо?” Как ще Му отговорите, ако не сте оправдали доверието? Умолявам ви в Христа: ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА СИ. Не бъдете навъсени и гневливи. Дайте им възможност да размишляват за щастливи, радостни неща…

Стремете се с всички дадени ви от Бога сили да придобиете венеца на вечния живот, за да го положите в нозете на Изкупителя и докосвайки златните арфи, да изпълните небето с богатството на музиката.