Днес научните познания са се разширили и задълбочили неимоверно много, позволявайки ни да се отнесем обосновано критично към основните идеи и постановки на дарвиновата теория. Разполагаме с някои косвени доказателства, които разкриват доколко истинна може да бъде тази теория. Тези доказателства позволяват да я сравним с данните и фактите, произтичащи от конкуриращата я теория на креационизма, наречена още теория на интелигентния дизайн (ТИД).

Първото косвено доказателство, което би свидетелствало определено за или против еволюцията (като същото се отнася и за ТИД), е оценката на вероятността за самозараждането на живота от случайни процеси и вероятността за възникването па благоприятни мутации. Тези оценки определено говорят против ТЕ и следователно са в полза на ТИД. От направените анализи става ясно, че Риологичните организми притежават една невероятно сложна химична структура, която по никакъв начин не би могла да се появи случайно. Показателен е и фактът, че няма прости и сложни Риологични структури. Дори и най-миниатюрните едноклетъчни организми са невероятно сложно устроени, притежаващи изключително сложно генетично кодиране, съсредоточено в съответните и тях молекули на ДНК, позволяващо им да функционират и да се възпроизвеждат. Сложността на човешкия геном е още по-голяма. Научните изследвания показват, че вероятността всички необходими елементи да се съединят случайно, заедно в един момент и на дадено място от пространството, за да се получи дори и най-простата клетка, е равна практически на нула.

Но дори и да допуснем, че по някакъв начин клетките са се появили на сцената на живота, напредъкът от по-прости организми към по-сложни чрез случайни мутации и естествен подбор е също така научно невъзможен. И тук вероятността е практически равна на нула. Много редките благоприятни мутации в никакъв случай не могат да увеличат способността на биологичния вид да оцелее, а още по-малко да получи нова допълнителна информация, превръщаща го в нов вид. Мутациите като цяло водят до загуба на биологична информация, а не до нейното увеличение. Това е неоспорим от научна гледна точка факт, отхвърлящ всъщност по най-категоричен начин основното твърдение на ТЕ, от което тя загубва напълно своя смисъл.

Ученият И. Коен заявява следното: „Да се предлага и твърди, че мутациите, дори събрани с „естествения подбор“, са първопричина за 6 000 000 жизнеспособни, извънредно сложни вида, е подигравка с логиката, отричане на свидетелствата и преобръщане на фундаменталните закони за математическата вероятност“. Такова събитие може да се сравни с вероятността, след преминаването на торнадо през склад за старо желязо да се образува спонтанно „Боинг 747”. Това сравнение е дал известният английски астроном сър Фред Хойл.