Фалшиви идеи за освещението

Бог изпитва и проверява Своите чада. Сега трябва да се развие техният характер. Ангелите претеглят моралната стойност и водят точен доклад за всички действия на човешките чада. Сред Божия народ има покварени сърца, но те ще бъдат изпитани и проверени. Онзи Бог, Който чете в сърцата на всички, ще разкрие скритите неща. Камъните за препъване се намират обикновено там, където най-малко подозираме. Те спират развитието на истината и трябва да бъдат отстранени, за да може Всемогъщият да има един чист и свят народ, който да изявява Неговите закони и съдби.

Начинателят на нашето спасение води Своя народ стъпка по стъпка, като го очиства и подготвя за вечността и изоставя назад онези, които предпочитат да се подчиняват на тялото, не желаят да бъдат водени от Него и се задоволяват със собствената си правда. „Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!“ (Матей 6:23). Няма по-голяма самоизмама за човешкия ум от тази, която кара хората да се уповават на себе си и да вярват, че са прави и са в светлината, докато на практика се отдалечават от Божия народ и тяхната светлина всъщност е тъмнина…

Брат Й. е възприел от старейшината К. една фалшива теория за освещението, която не съответства на третата ангелска вест и унищожава любовта към нея. Показано ми бе, че старейшината К. е стъпил на опасна почва. Той не действа в съгласие с вестта на третия ангел. Някога се е радвал на Божието благословение, но сега – не, тъй като не е оценил и не е взел присърце светлината на истината, осветявала пътя му. Пренесъл е една теория за освещението от методистите, която представя за първостепенна, като й придава най-голяма важност. А святите истини, приложими за днешното време истини са според него незначителни. Следвал е собствената си светлина, която е ставала все мрачна, и се е отдалечавал от истината все повече и повече, докато тя вече има съвсем слабо влияние върху. Сатана е завладял ума му и така е нанесъл голяма вреда на делото на истината в северен Уисконсин.

Плодовете на фалшивото освещение

Точно тази теория за освещението, която сестра Г. е приела от старейшина К. и се опитва да следва, я е тласнала в страшен фанатизъм. Старейшина К. е объркал и смутил много умове с тази теория. Всички, които я приемат, загубват до голяма степен интереса и любовта си към третата ангелска вест. Тази теория за освещението изглежда примамлива на вид. Тя привлича с най-хубавата си страна бедни души, които са в тъмнина, заблуда и гордост. Представя поведението на един добър християнин, който изглежда свят, докато в същото време сърцето му остава покварено. Това е теория на „мир и сигурност“, която не разобличава злото и не укорява грешките. Тя лекува раната на Божия народ повърхностно, казвайки:“Мир, мир, мир!“, а всъщност няма мир. Мъже и жени с покварени сърца се обличат с мантията на освещението и цялото стадо гледа на тях като на образец. А в действителност те са сатанински инструменти, използвани от Сатана да изкушава и примамва искрени души в някоя странична пътека, за да не почувстват силата и важността на провъзгласяваните от третия ангел тържествени истини.

На старейшина К. се е гледало като на пример, а всъщност той е нанасял вреда на Божието дело. Неговият живот не е бил безупречен. Пътищата му не са били в съгласие със святия Божи закон и с неопетнения живот на Христос. Поквареното му естество не е било подчинено, но въпреки това той се е занимавал много подробно с освещението, като е измамвал мнозина. Вниманието ми бе привлечено към неговата работа в миналото. Той е пропуснал да въведе душите в истината и да ги утвърди в третата ангелска вест. Представя една теория за освещението като въпрос от първостепенна важност, а отдава съвсем малко значение на връзката, чрез която идва Божието благословение. „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина“ (Йоан 17:17). Истината за това време, която именно е връзката, не се зачита, а се потъпква. Хората може да викат „Святост, святост! Освещение, освещение! Посвещение, посвещение!“ и все да не знаят от опит това, за което говорят, повече, отколкото знае грешникът с покварените си наклонности. Бог скоро ще разкъса тази белосана дреха на привидно освещение, която някои хора с плътски ум са си наметнали, за да скрият уродливата си душа.

За делата на човешките деца се води точен доклад. Нищо не може да бъде скрито от окото на Възвишения и Святия. Някои поемат в посока, напълно противоположна на Божия закон, и изповядват, че са осветени от Бога, за да прикрият греховното си поведение. Но светостта, за която претендират, липсва във всекидневния им живот. Тя не издига умовете им и не ги води към „въздържане от всякакво зло“ (1 Сол. 5:22). Ние сме изложени пред света – пред хора и пред ангели. Нашата вяра се хули поради лошото поведение на християни с плътски ум. Те изповядват част от истината, която им е повлияла, но всъщност не са съединени с онези, които са преобразени от нея. Какво е било влиянието на старейшината К.? Какви са били плодовете на неговата работа? Колко души са били изведени от света и утвърдени в истината за това време?…

Показан ми беше случаят с г-н Л. Той може много да говори за освещението, но е измамен, а и други са измамени заради него. Освещението му продължава, докато е в събранието, но то не може да издържи изпита в личния му живот. Библейската святост очиства живота, но сърцето на Л. не е очистено. Злото съществува в сърцето и се проявява и в живота, а на враговете на нашата вяра се дава случай да укоряват пазителите на съботата. Те съдят за дървото по неговите плодове.

„Но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога“ (2Кор. 4:2).
Мнозина постъпват точно обратно на този текст от Святото писание. Те ходят в лукавост и изопачават Божието слово, а истината не им служи за пример в живота. Правят специални усилия за освещение, но въпреки това отхвърлят Божието слово. Молят се за освещение, пеят за освещение и викат за освещение. Хора с покварени сърца се преструват на невинни и изповядват, че са осветени; това обаче не е доказателство, че са прави. Делата им свидетелстват за тях. Съвестта им е прегоряла, но идва денят, когато Бог ще ги посети и всяко човешко дело, независимо какво е то, ще бъде разкрито. Тогава всеки ще получи заплатата за делата си.

Ангелът каза, посочвайки към Л.: „Що правиш ти, та разгласяваш Моите повеления и разказваш завета Ми с устата си, тъй като сам ги мразиш поука и хвърляш зад себе си Моите думи? Ако видиш крадец, тичаш с него, и с прелюбодейците участваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство“ (Пс. 50:16-19). Бог ще разпръсне и ще осуети тези разделящи влияния и ще освободи народа Си, ако изповядващите пълната истина, се приближат до Бога и започнат да действат заедно с Него.

Няма освещение за непослушните

Няма библейско освещение за онези, които отхвърлят част от истината. В Божието слово е дадена достатъчно светлина, за да не се заблуждава никой. Истината е така възвишена, че и най-големите умове могат да й се възхищават, и все пак така проста, че и най-скромното и най-слабото Божие дете може да я разбере и да се поучи от нея. Онези, които не са видели нейната красота и не обръщат внимание на третата ангелска вест, ще останат без извинение, защото истината е ясна и проста.

„Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват; за тия, невярващите, чийто ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога“ (2Кор. 4:3, 4).
„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина…И заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината“ (Йоан 17:17,19).
„Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце“ (1Петрово 1:22).
„И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост, със страх от Бога“ (2Коринт. 7:1).
„Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас, и да желаете това, и да го изработваме. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила в света“ (Филип. 2:12-15).
„Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих“ (Йоан 15:3).
„Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети и очисти с водно омиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна“ (Ефес. 5:25-27).
Това е библейското освещение. То не е само едно външно дело, а е получено чрез истината. То е истината, приета в сърцето и приложена на практика в живота.

Исус като човек беше съвършен и все пак растеше в благодатта: „А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците“ (Лука 2:52). Даже и най-съвършеният християнин може постоянно да расте в познание и любов към Бога.
„Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си… Но растете в благодатта и в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин!“ (2Петрово 3:14, 18).

Постоянно израстване

Освещаването не може да стане за един миг, за един час или за един ден. То е постоянно израстване в благодатта. Ние днес не знаем колко усилна ще бъде борбата ни утре. Сатана живее и действа и всеки ден имаме нужда да молим сериозно Бога за помощ и сила да се съпротивляваме. Докато Сатана властва, ще трябва да побеждаваме личното си Аз и да преодоляваме недостатъците си. Няма да има почивка и няма да има нещо, за което да можем да кажем, че сме го постигнали напълно.
„Не че съм сполучил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исус“ (Филип. 3:12).

Християнският живот е постоянен поход напред. Исус очиства и облагородява Своя народ. Едва когато Неговият образ се отрази напълно в тях, те са съвършени и святи, готови за възнесение. От християнина се изисква усилена работа. Ние сме увещавани да очистим себе си от всяка нечистота на плътта и духа, усъвършенствайки се в святост със страх от Бога. Ето накъде трябва да бъдат насочени основните усилия. Предстои огромна работа за всеки християнин. Всяка клонка от лозата трябва да получава живот и сила от нея, за да дава плод.
* * *
Ще е необходимо да полагаме постоянни усилия, за да си осигурим вечния живот. Само чрез продължителна и упорита работа, чрез строга дисциплина и тежка борба ще можем да излезем победители. Но ако се борим търпеливо и решително в името на Победителя, както Той се бореше в пустинята, за да победи изкушението, тогава ще получим вечната награда. Нашите усилия, нашето себеотрицание и упоритост трябва да съответстват на безкрайната стойност на целта, която преследваме (1873 г., т. 3, стр. 324, 325).