ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА

“който вярва в Мен, има вечен живот.” Йн. 6:47

Божието слово трябва да се приложи в нашия ежедневен живот. “Аз съм хлябът на живота.” – заявява Христос – “Ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден… Духът е който дава живот; плътта нищо не ползува, думите, които Съм ви говорил, дух са и живот са” (Йоан 6:48Йоан 6:53Йоан 6:54Йоан 6:63). Изучавай цялата 6-та глава на Йоан. Стреми се, заради доброто на душата си, да разбереш поученията.