ХОМЕОСТАЗАТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДЕН И НЕЗАВИСИМ ОТ ВЪНШНИТЕ ВЛИЯНИЯ ЖИВОТ

ВТОРА ЧАСТ

Една от удивителните способности на тялото да ни поддържа живи е способността му да се адаптира.

При нормални условия, хормоналните и нервни регулаторни механизми противодействат на промените във вътрешната среда, като намаляват колебанията в нейния обем и състав, предизвикани от промени във външната среда.

Тези механизми за контрол на хомеостазата могат да се илюстрират със следните примери:

Регулация на артериалното кръвно налягане.

Артериалното налягане е физиологичен показател, който се поддържа в постоянни граници, тъй като от това зависи оптималното снабдяване на органите с кръв. Когато човек лежи известно време и след това внезапно се изправи, под влияние на гравитацията артериалното налягане в областта на сънните артерии се понижава, което намалява кръвоснабдяването на мозъка. Сензорите, намиращи се в тази област, изпращат информация за пониженото налягане до сърдечно-съдов център в мозъка, който има задача да поддържа нормалното артериално налягане. В отговор на тази информация центърът предава сигнали чрез определени нерви до сърцето и кръвоносните съдове, което предизвиква учестяване на сърдечната дейност и свиване на кръвоносните съдове – така кръвното налягане се нормализира. Всичко това става автоматично в течение само на секунди.

Регулация на нивото на кръвната захар.

При повишаване на концентрацията на кръвната захар над определена нормална стойност, се увеличава секрецията на хормона инсулин от специални клетки на задстомашната жлеза /панкреас/. Инсулинът бързо намалява нивото на кръвната захар като улеснява навлизането й в черния дроб, в мускулните и в мастните клетки, след което и секрецията на инсулин се нормализира.

Следователно, ако някой физиологичен показател се увеличи или намали, чрез серия от промени регулаторната система връща показателя към първоначалното /нормално/ ниво и така  се поддържа неговата постоянна стойност /хомеостаза /. Когато регулаторните механизми по една или друга причина изпаднат в дисхармония или се появят нарушения в работата на един орган, телесната хомеостаза се нарушава и се идва до ново състояние, което се означава като болест.

Съществуването на относително постоянна вътрешна среда на организма / хомеостаза / е необходимо условие за свободен живот, независим от промените във външните условия. Познанията за хомеостазата са в основата на разбирането на принципите на здравословен начин на живот, който включва правилно хранене, труд, почивка, социални отношения и др.

Д-р Татяна Аврамова, преподавател в Медицински университет – София