ХРАМЪТ – ОЧИСТЕН ОТНОВО – ЧАСТ – 10

За онези, “които се спъват, защото се спъват о словото”, Христос е “камък на съблазън”. Но камъкът, отхвърлен от зидарите, стана глава на ъгъла. Подобно на него и Христос през земната Си мисия бе пренебрегнат и малтретиран. “Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; и както човек, от когото отвръщат хората лице си, презрян бе и за нищо Го не счетохме” (53:3 Исая 53:3). Но наближаваше времето, когато Той щеше да бъде прославен. Чрез възкресението от мъртвите щеше да бъде “със сила обявен като Божи Син” ( 1:4 Римл. 1:4). При второто Си идване Той ще се открие като Господ на небето и земята. Тези, които сега щяха да Го разпнат, тогава ще признаят Неговото величие. Пред целия всемир отхвърленият камък ще стане глава на ъгъла.

“А върху когото падне, ще го пръсне.” Народът, който отхвърли Христос, скоро щеше да види своя град и нацията си разрушени. Славата им щеше да бъде стрита като прах и разпръсната от вятъра. А кое погуби евреите? Камъкът – ако бяха градили върху него, той би им осигурил безопасността. Презряната от тях Божия благодат, пренебрегнатата Негова правда и отхвърлената Му милост – това ги погуби. Хората се съпротивиха на Бога, така че онова, което щеше да им послужи за спасение, им послужи за унищожение. Онова, което Бог им отреди за живот, се оказа за смърт. В разпъването на Христос на кръст бе включено разрушаването на Ерусалим. Пролятата на Голгота кръв бе тежестта, която ги смаза за този свят и за бъдещия. Така ще бъде и във великия последен ден, когато отхвърлилите Божията благодат ще получат своята присъда. Христос, камъкът, в който са се препънали, ще им се види тогава като отмъщаваща планина. Славата на Неговия образ за праведните е живот, а за безчестните ще бъде пояждащ огън. Грешникът ще бъде унищожен заради отхвърлената любов и презряната благодат.

Чрез много примери и многократни предупреждения Исус показа на евреите какви ще бъдат последствията от отблъскването на Божия Син. С тези думи Той се обръщаше към хората от всички векове, които биха отказали да Го приемат като свой Изкупител. Всяко предупреждение е за тях. Оскверненият храм, непокорният син, нечестните лозари, високомерните зидари намират съответствие в опитността на всеки грешник. Ако не се покае, участта, която те предвещаваха, ще бъде негова.