ХРАНА И МЕСТА В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

„Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери“ (Мат. 6:34).

Няколко пъти подред Господ ми показа във видение, че във времето на скръбта не е според Библията да се прави каквото и да било запасяване за задоволяване на физическите ни нужди. Видях, че ако светиите са имали храна, складирана от самите тях или събрана на полето, във времето на скръбта, когато меч, глад и епидемии ще са на земята, тя ще им бъде отнета от ръце на насилници и непознати ще пожънат плода на техния труд. Тогава за нас ще дойде време, когато ще трябва да се доверим изцяло на Бога и Той ще ни подкрепи. Видях, че със сигурност ще имаме хляб и вода в това време и няма да сме нито в недоимък, нито ще гладуваме. Господ ми е показал, че някои от децата Му ще се страхуват, когато гледат как се покачват цените на храните и ще купуват храна, като я заделят за времето на скръбта.

Тогава във време на нужда ги видях да отиват при храната си и да я поглеждат, а тя беше пълна с животинки и негодна за употреба (Получаващите печата на живия Бог [брошура], 31 януари 1849).

Къщи и земи няма да бъдат от никаква полза за светиите във времето на скръбта, защото тогава ще трябва да бягат от ожесточените тълпи и в това време имуществата им няма да могат да бъдат използвани за напредъка на настоящата истина (…)

Видях, че ако някои се държат здраво за имуществото си и не питат Бога относно своя дълг, Той няма да им Го изяви и те ще си останат с решението да пазят имота си и когато времето на скръбта ги застигне като планина, сблъскваща се с тях, ще се опитат да се разпоредят със собствеността си, но няма да могат (…) Но ако желаят да бъдат научени, Той ще ги научи във време на нужда кога да продават и колко да продадат (Ранни писания, стр. 56, 57).

В последният конфликт със Сатана онези, които са верни на Бога, ще видят как отпада всяка земна подкрепа. Поради това, че отказват да нарушат закона Му чрез покорство на земни власти, ще им бъде забранено да купуват или продават. Най-накрая ще се издаде декрет да бъдат предавани на смърт (…) Но на послушните е дадено обещанието: „Той ще обитава на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; хлябът му ще се даде, водата няма да му липсва“ (Исая 33:16). Божиите чада ще живеят чрез това обещание.