ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

“тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога” Еф.3:10

Църквата Христова е Божият представител за прогласяването на истината; тя е упълномощена от Него да извърши една особена работа, и ако е предана на Бога, послушна на заповедите Му, в нея ще обитава съвършенството на божествената сила. Ако църквата почита Господ Израилевия Бог, тогава няма да има сила, която може да є противостои. Ако е вярна на своето обещание, тогава силите на врага ще бъдат безсилни да я победят, така както плявата е безсилна да се съпротивлява на силата на вятъра.