ХРИСТОВОТО ДЕЛО И НАШАТА РАБОТА

 “И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.”
(Марко 16:15)

Всички идващи при Христа слушаха Неговите наставления и когато чуваха словото на истината, то се запечатваше дълбоко в умовете им. Като изричаше слова на надежда за тези изнурени, неудовлетворени души, като изцеляваше техните недъзи, Христос изграждаше пред тях примера, който трябва да бъде следван по цялата земя. Той говореше и постъпваше така, сякаш го прави за целия човешки род… Въпреки че поколенията се сменяха едно след друго, Неговите уроци на деятелно служене оставаха за всички, които свидетелстваха с примера Му. Исус трябваше да се възнесе на небето, но делото започнато от Него трябваше да продължи с още по-голяма сила, защото сега Той и небесният наш Отец щяха да помогнат в извършването на далеч по-големи неща, отколкото когато Исус бе на Земята.

Трябва да работим, докато е още ден, защото идва нощ, когато никой няма да може да работи. Нашият живот е представен като ден, а когато работата ни свърши, когато работникът прекрати своя деятелен труд, работата не спира. Поемат я други. Въпреки, че човешките работници умират, работата на Христа не престава, а продължава, като всеки работник служи така, както Христос ни даде пример.

Често пъти чувстваме, че в Божиите дела има интереси, които са пряко нашите възможности. Струва ни се, че никога няма да достигнем до решаването им, че сме много ограничени. Нека си спомним, че докато бе на земята, Христос работеше в един много ограничен и малък район, но въпреки това множества от различни части на света чуха Неговите уроци. Исус предаваше вестта си на ония, които в последствие щяха да станат Негови ученици.

Христос даде на Своите ученици и на света съвършения пример за истинска религия. Когато хората разберат важността да бъдеш търпелив, състрадателен и да зачиташ другите, тогава Христос ще бъде изявен в характерите на Своите последователи.