ХРИСТОС И ЕСТЕСТВО НИ

Съразмерно с работата ни е Великия Учител, нашите умствени способности се развиват. Нашата съвест е ръководена от Бога. Христос владее изцяло в нас. Нови мисли, богати по смисъл и значение, са дадени на индивида. Светлина е дадена на разума, решителност на волята, чувствителност на съвестта, чистота на въображението.

В града на Бога няма да влезе нищо нечисто. Всички, които искат да живеят там, трябва да очистят сърцата си тук долу. Този, които иска да следва Исуса, ще покаже едно отвращение и то постоянно към неестествените превзети обноски и непристойния, неприличен език, както и за грозните, груби мисли. Когато Христос влезе в едно сърце, Той внася чистота на мислите и на поведението.