ЧИСТИЯТ БЕЛЕГ НА ИСТИНАТА

„И Господ му рече: Мини през града, през Йерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него“ (Йезек. 9:4).

Нито един от нас няма да получи Божия печат, докато в характера му има едно петно или бръчка. Светият Дух е предоставен като сътрудник в нашите усилия за изличаване на дефектите в характерите ни, за очистването на храма на душата от всеки порок. Тогава късният дъжд ще се излее върху нас, също както ранният дъжд се изля върху учениците.

Братя, какво вършите за великото дело на приготовлението? Онези, които се съюзяват със света, приемат светския характер и се подготвят за белега на звяра. Тези, които не уповават на себе си, които се смиряват пред Бога и очистват душите си чрез послуша­ние на истината – те приемат небесния характер и се приготвят да получат Божия печат на челата си. Когато излезе заповедта и отличи­телният белег бъде поставен, техният характер ще остане чист и неопетнен за вечността.

Сега е времето да се подготвим. Божият печат никога няма да бъде сложен върху челото на нечисти мъж или жена. Никога няма да бъде поставен върху челото на мъже или жени, обичащи света. Никога няма да бъде върху челото на мъж или жена, които имат лъжлив език или измамливо сърце. Всички, които приемат печа­та, трябва да са без петно пред Бога – те са кандидати за небето.