ЩЕ СЕ СРЕЩНЕМ С НАШИТЕ АНГЕЛИ ПАЗИТЕЛИ

„Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища“ (Пс. 91:11).

Докато не видим Божието провидение в светлината на вечността, няма да можем да разберем колко много дължим за грижата и намесата на небесните ангели. Небесни същества вземат дейно участие в човешките дела. Те се появяват в бляскави дрехи, идват, облечени като пътници. Приемат гостоприемството, оказано им в човешките домове, водят закъснели пътници. Ангелите осъществяват своите добри цели, като отклоняват жестоките удари на разрушителите.

Макар и управниците на този свят да не осъзнават, често на техните съвещания ангели са говорители. Човешки очи ги гледат. Човешки уши слушат техните призиви. В съвещателни и съдебни зали небесни пратеници разкриват мотивите на преследваните и потиснатите. Те провалят планове и спомагат за затварянето на зли хора, които искат да нанесат беди и страдания на Божиите деца. Пред учениците в небесното училище всичко това ще се разкрие.

Всеки изкупен ще разбере службата на ангелите в неговия собствен живот. Ангелът, който е бил твой пазител от най-ранната ти възраст, който е бдял над стъпките ти и те е предпазвал в дни на опасност, ангелът, който е бил с теб в долината на смъртоносната сянка, който е отбелязал твоето място на небето, който ще те поздрави пръв в утрото на възкресението – с какъв ли интерес ще разговаряш с него, за да научиш историята на Божията намеса в живота на всеки човек, историята на подкрепата във всяко дело на човечеството.

Всяко човешко същество, независимо от съдбата му, с Божието Слово в ръце може да има компанията на ангели. Чрез страниците на Библията може да разговаря с най-благородния, с най-големия доброжелател на човешката раса и може да слуша гласа на Вечния, когато говори на човеците. Когато някой изучава и размишлява върху темите, в които и „ангели желаят да надникнат“, той би могъл да има тяхната компания.