ОБЕЩАНИЯ ЗА ЦЪРКВАТА

Трябва да помним, че колкото и слаба и изпълнена с недостатъци да е, църквата е единственият обект на земята, на който Христос дарява върховната си грижа и внимание. Той постоянно я наблюдава със загриженост и я снабдява със сила чрез Своя Свят Дух.

Църквата на Христос е Божието средство за прогласяване на истината. Тя е упълномощена от Него да извърши специално дело. Ако бъде вярна на Бога и покорна на волята Му, в нея ще обитава превъзходството на Божията мощ. Ако църквата почита Господа, няма да има сила, която да ѝ устои. Ако бъде вярна на своето призвание, силите на неприятеля няма да могат да я побеждават, както плявата не може да се съпротивлява на урагана.

Една църква може да е най-бедната в страната. Може да не притежава привлекателността на какъвто и да било външен показ. Но ако членовете ѝ притежават принципите на Христовия характер, ангели ще се присъединяват към тях в поклонението им. Хвалата и прославата, издигащи се от благодарни сърца, ще се въздигат към Бога като сладко ухание.

Господ желае да работи мощно за нас. Не бива да се страхуваме, че няма да изпълни обещанията Си. Той е вечната истина. Никога не ще промени завета, който е установил с онези, които Го обичат. Обещанията за Неговата църква ще устоят навеки. Той ще направи църквата Му да бъде вечна и превъзходна – радост за много поколения.

Макар Бог да не обитава в храмове, от ръка направени, все пак почита с присъствието Си събранията на Своя народ. Обещал е, че когато те са заедно, за да Го потърсят, да признаят греховете си и да се помолят един за друг, Той ще се срещне с тях чрез Святия Си Дух.

Нашият Бог е нежен и милостив Баща. Не трябва да се гледа на служенето за Него като на досадна и изтощаваща дейност. Удоволствие е да се покланяш на Господа! Той е най-добрият ни Приятел.И когато Му се покланяме, Той жадува да бъде с нас, да ни благославя и утешава, изпълвайки сърцата ни с радост и любов.

Често пъти присъствието на Христос и на Божиите ангели се изявява в човешки събрания, въпреки, че много хора не знаят това. Те не забелязват нищо необикновено. Но за някои присъствието на Спасителя е ясно изявено.

Църквата е единственият обект, върху който Христос насочва върховната Си грижа по специален начин. Тя е сцена на Неговата благодат, в която Той разкрива силата Си да преобразява човешките сърца.

Църквата е хранилището на богатите съкровища на Христовата благодат и чрез нея в края ще се осъществи последната и пълна изява на Божията любов, за да бъде земята осветена от нейната слава. На молитвата на Христос църквата Му да бъде еднинна, както Той е едно със Своя Отец, в края ще бъде отговорено.

Бог винаги е действал за Своя народ във времена на най-голяма нужда, когато не е имало и най-малка надежда, че гибелта може да бъде избегната. Той може да въздейства върху сърцата на държавници. Гневът на необузданите и зле настроените, на мразещите Бога, истината и народа Му може да бъде отклонен също както биват отклонени водите на реките, когато Той заповядва това.

Молитвата раздвижва ръката на Всемогъщия. Този, Който управлява звездите в техния ред и хармония в небесата, Чието слово контролира водите на великата бездна – същият безкраен Творец ще действа и в полза на Своя народ, ако той го призове с вяра.