1. КРЪЩЕНИЕ

 

Чрез кръщението ние изповядваме вярата си в смъртта и възкресението на Исус Христос и свидетелстваме за нашата смърт към греха и намерението ни да ходим в нов живот. Така признаваме Христос за Господ и Спасител, ставаме Негови деца и сме приети за членове на Неговата църква. Кръщението  символизира съединяването ни с Христос, прощаването на нашите грехове и приемането ни от Светия Дух. То  се извършва чрез потапяне във водата и е част от едно потвърждение на вяра в Исус, и доказателство за покаяние от грях. Извършва се след наставление върху Свещеното писание и приемане на неговите учения.

(Римляни 6:1-6; Колосяни 2:12,13; Деяния на Апостолите 16:30-33; 22:16; 2:38; Матей 28:19,20)