СЛЕДВАЙТЕ ХРИСТОВИЯ ПРИМЕР НА ЖЕРТВА

 “Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.”(Матей 11:29)

Всички, които накрая ще бъдат приети в небето като членове на царското семейство, трябва още тук да отдадат духа, душата и тялото си в служба на Онзи, Който плати цената за тяхното изкупление. Защото всичко, което представляваме и притежаваме, принадлежи на Бога. “Вие не сте свои си – пише апостолът, – Защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии” (1 Коринтяни 6:19,20).