1. ДУХОВНИ ДАРБИ И СЛУЖБИ

 

Бог дарява на всички членове на своята църква във всяка епоха духовни дарби, които нейните членове  трябва да използват в служба с любов за благото на църквата и човечеството. Дадени посредством Светия Дух,  Който раздава на всеки, както намери за добре, дарбите са средство, чрез което църквата може да изпълни възложените й от Бога задължения. Според Писанието тези дарби включват такива служения, като вяра, изцеление, пророчества, свидетелстване, служене, управление, миротворство, състрадание и всеотдайна служба и благотворителна дейност за подпомагане и насърчаване на хората. Някои църковни членове са призовани от Бога и надарени от Духа да работят в признати от църквата служения като пастори, евангелизатори, апостоли и учители, специално необходими да подготвят членовете за служене, за изграждане на църквата, докато се придобие духовна зрялост и се укрепи единството, вярата и познанието  за Бога. Когато църковните членове използват тези духовни дарби като верни настойници на многообразната Божия благодат, църквата е запазена от разрушителното влияние на фалшиви учения, израства с Божия помощ и се развива във вяра и любов.

(Римляни 12:4-8; 1 Коринтяни 12:9-11,27,28; Ефесяни 4:8,11-16; Деяния на Апостолите 6:1-17; 1 Тимотей 1:1-13; 1 Петрова 4:10,11)