1. БОЖИЯТ ЗАКОН

 

Великите принципи на Божия закон са въплътени в десетте заповеди и са осъществени като пример в живота на Исус Христос. Те изразяват Божията любов, воля и цел по отношение на човешкото поведение  и  взаимоотношения и са задължителни за всички хора от всяка епоха. Тези принципи са основани на Божия завет с Неговия народ и са стандартът в Неговия съд. Чрез посредничеството на Светия Дух посочват греха и доказват необходимостта от Спасител. Спасението е изцяло чрез благодат, а не чрез дела, но плодът му е послушание на заповедите. Такова послушание създава християнски характер и спомага за човешкото благополучие. То е доказателство за любовта ни към Бога и за грижата ни към ближния. Послушанието от вяра показва силата на Христос да променя живота и следователно укрепва християнското  свидетелстване.

(Изход 20:1-17; Псалом 40:7,8; Матей 22:36-40; Второзаконие 28:1-14; Матей 5:17-20; Евреи 8:8-10; Йоан 15:7-10; Ефесяни 2:8-10; 1 Йоаново 5:3; Римляни 8:3,4; Псалим 19:7-14)