1. БРАК И СЕМЕЙСТВО

 

Бракът е установен от Бога в рая и утвърден от Исус като доживотен съюз между един мъж и една жена за общуване в любов. За християнина бракът означава предаване както на Бога, така и на брачния партньор, и той би трябвало да се сключва само от партньори, споделящи една и съща вяра. Взаимната любов и почит, уважение и отговорност са тъканта на тази връзка, която трябва да отразява любовта, светостта, близостта, непреходността на връзката между Христос и Неговата църква.

Относно развода Исус учи, че този, който се развежда, освен по прелюбодейство, и се жени за друг, извършва прелюбодейство. Въпреки че някои семейни връзки не оправдават очакванията за този идеал, брачните партньори, които се посвещават всецяло един на друг в Христос, могат да достигнат единство на любовта чрез ръководството на Духа и подкрепата на църквата. Бог благославя семейството и очаква Неговите членове да си помагат напълно по пътя на завършената зрялост. Родителите да възпитават децата си да обичат Господ и да Му се покоряват. Чрез  своя пример и думи нека ги учат, че Христос е Такъв, Който дисциплинира с любов, Който е винаги нежен и грижлив, Който иска да станем части на Неговото тяло в Божието семейство. Увеличаващата се семейна близост е един от белезите на последната евангелска вест.

(Битие 2:18-25; Матей 19:3-9; Йоан 2:1-11; 2 Коринтяни 6:14;  Ефесяни 5:21-33; Матей 5:31, 32; Марк 10:11,12; Лука 16:18; 1 Коринтяни 7:10,11; Изход 20:12; Ефесяни 6:1-4; Второзаконие 6:5-9; Притчи 22:6; Малахия 4:5,6)