АКО ИСКАШ, МОЖЕШ ДА МЕ ОЧИСТИШ

 

“От всички болести, познати на Изтока, проказата бе най-ужасната… Проникваща дълбоко, неподлежаща на изкореняване, смъртоносна, тя бе смятана за символ на греха…Каквото се докоснеше до него, ставаше нечисто. Въздухът се замърсяваше от дъха му.” КВ – 148 стр.

“В областта, където Христос служеше, имаше много от тези страдалци. Вестите за Неговото дело достигнаха и до тях, като запалиха искрицата на надежда… Прокаженият бе доведен до Спасителя. Исус проповядваше край езерото и хората бяха събрани около Него. Като стоеше настрана, човекът долови няколко думи от устата на Спасителя, видя Го да полага ръцете Си върху страдащите. Видя сакатите, слепите, парализираните и смъртно болните да се изправят здрави и да славят Бога за своето избавление. Вярата се укрепи в сърцето му. ” КВ – 148,149 стр.

“Прокаженият представлява отвратителна гледка. Болестта е направила страшни белези и неговото разлагащо се тяло е потресаващо. Виждайки го, хората се отдръпват от ужас. Налитат един върху друг в стремежа си да избягнат допира. Някои се опитват да му попречат да се доближи до Исус, ала напразно. Той нито ги вижда, нито ги чува. Вижда само Божия Син. ” КВ – 149 стр.

“Пробивайки си път, той се хвърля в нозете Му с вика: “Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш!” Исус отговори: “Искам, бъди очистен!” и постави ръката Си върху него ( 8:3 Матей 8:3). В прокажения настъпи внезапна промяна. Плътта му стана здрава, нервите му – чувствителни, мускулите твърди. Грубата люспеста повърхност, характерна за проказата, изчезна и се появи мека лъскавина, подобна на тази върху кожата на здраво дете.” КВ – 149 стр.

“Исус поръча на човека да не разгласява за делото, което бе извършено, а направо да се представи в храма с приношение… Ако свещениците узнаеха за излекуването на прокажения, омразата им към Христос можеше да ги подведе да издадат нечестна присъда. Исус пожела човекът да се представи в храма, преди слухове за чудото да стигнат дотам. Така щеше да се вземе непредубедено решение и на възстановения прокажен щеше да бъде позволено да се присъедини отново към семейството и приятелите си.” КВ – 149 стр.

“Излекуваният човек почувства, че дарът на здравето е много ценен. Той се наслаждаваше на силата на мъжеството и на връщането си в семейството и в обществото и не можеше да се въздържи да не отдаде слава на Лекаря, който го бе направил отново здрав.” КВ – 150 стр.

“Всяка постъпка от Христовата служба има дълбоки намерения… Като привлече бирниците, езичниците и самаряните, желаеше да привлече свещениците и учителите, които се бяха затворили в предразсъдъци и традиции. Използва всички средства, чрез които можеше да ги спечели.” КВ – 150 стр.

“Фарисеите твърдяха, че Христовото учение е против Мойсеевия закон. Но Той настави очистения прокажен да принесе жертва според закона и това бе достатъчно свидетелство за всички, които желаеха да бъдат убедени.” КВ – 150 стр.

“Този, Който на планината даде предписанието: “Обичайте неприятелите си”, сам приложи този принцип, като не върна “зло за зло или хула за хула, а напротив – благославяйте” ( 5:44 1Петрово; 3:9 Матей 5:44; 1Петрово 3:9).” КВ – 150 стр.

“Свещениците бяха убедени в Божествената сила на Спасителя. Беше им дадена възможност да познаят истината и да се възползват от светлината… Светлината бе отхвърляна от мнозина, но не бе дадена напразно. Много сърца бяха развълнувани, но това остана за известно време неизразено.” КВ – 150,151 стр.

“По време на живота на Спасителя мисията Му сякаш предизвика малък отклик на любов сред свещениците и учителите, но след Неговото възнесение “голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата” ( 6:7 Деян. 6:7).” КВ – 151 стр.

“Човекът, който бе отишъл при Него, беше “целият прокажен”. Смъртоносната болест бе обхванала тялото му от край до край. Учениците се постараха да предпазят своя Учител от допир, защото, който се докоснеше до прокажен, също ставаше нечист. Но поставяйки ръката Си върху болния, Исус не се оскверни. Неговото докосване даде животворна сила. Проказата бе изчистена.” КВ – 151 стр.

“Така е и с проказата на греха – дълбоко вкоренена, смъртоносна и неподдаваща се на очистване чрез човешка сила… Но като дойде да живее в човешко естество, Исус не се оскверни. Присъствието Му беше лечителна благодат за грешника. Който падне в нозете Му и каже с вяра: “Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш!”, ще чуе отговора: “Искам, бъди очистен!” (Матей 8:2,3). ” КВ – 151 стр.

“Когато се молим за земни благословения, отговорът на нашата молитва може да бъде отложен или Бог може да ни даде нещо друго, различно от това, което искаме. Не е така обаче, когато искаме освобождение от греха. Неговата воля е да ни очисти от греха, да ни направи Свои деца, способни да живеем свят живот. ” КВ – 151 стр.

“О, чудна Христова любов, свела се, за да излекува виновния и изпадналия в беда! Божественост, скърбяща, утешаваща и облекчаваща болестите на страдащото човечество! О, чудна сила, дадена на човешките чада! Кой може да се усъмни във вестта на спасението? Кой може да омаловажи милостите на един съчувстващ Изкупител?” КВ – 153 стр.

“Само творческа сила можеше да възстанови здравето на това разлагащо се тяло… Този, Който при сътворението “изговори и стана”, който “заповяда и се изпълни” (33:9 Пс. 33:9), бе вдъхнал живот в душата, мъртва от престъпления и грехове. Лекуването на тялото бе доказателство за силата, обновила сърцето. ” КВ – 153 стр.

“Днес има хиляди страдащи от физически болести, които като паралитика копнеят за вестта: “Твоите грехове са простени!” Бремето на греха с безпокойството, което поражда, и незадоволените желания са основа на техните болести. Те няма да намерят облекчение, докато не дойдат при Лекаря на душата. Мирът, който само Той може да даде, ще придаде сила на ума и здраве на тялото им.” КВ – 153 стр.

“Исус дойде “да съсипе делата на дявола”… Той все още и днес има същата животворна сила, както и при излекуването на болния, когато прости на грешника. Той “прощава всичките ти беззакония”, Той “изцелява всичките ти болести” (103:3 Пс. 103:3).” КВ – 153,154 стр.

“Физическата болест, колкото и тежка и дълбоко вкоренена да е, се лекува от Христовата сила, но болестта на душата се загнездва още по-здраво в тези, които затварят очите си пред истината. Проказата и парализата не са така ужасни, както високомерието и неверието.” КВ – 154 стр.

КВ – Копнежът на вековете