1. МИЛЕНИУМ И КРАЙ НА ГРЕХА

 

Милениумът е хилядагодишното царуване на Христос с Неговите светии на небето между 1-ото и 2-ото възкресение. През това време нечестивите мъртви ще бъдат съдени, земята ще бъде напълно пуста и необитаема от хора. Само Сатана и неговите ангели ще живеят там. В края Христос, Неговите светии и Святият  град ще слязат от небето на земята. Тогава неправедните мъртви ще бъдат възкресени и Сатана и демоните му ще обкръжат града. Но огън от Господ ще ги унищожи и ще очисти земята. Така Вселената ще бъде освободена завинаги от греха и от грешниците.

(Откровение 20 гл.; 1 Коринтяни 6:2,3; Йеремия 4:23-26; Откровение 21:1-5; Малахия 4:1; Йезекил 28:18,19)