ПРЕДАНИЯ

 

 “Мисията на дванадесетте – доказателство за разрастване на Христовото дело и създала условия за по-пряка борба на учениците с равините, възбуди наново завистта на водачите в Ерусалим.” КВ – 235 стр.

“Шпионите, които те бяха изпратили в Капернаум в началото на Неговата служба и които се бяха опитали да Го обвинят в нарушение на съботата, не постигнаха целта си… Сега изпратиха друга делегация да наблюдава действията Му и да намери обвинение срещу Него.” КВ – 235 стр.

“Докато израилтяните се занимаваха с незначителни различия и обичаи, които Бог не изискваше, вниманието им се отклоняваше от великите принципи на Неговия закон.” КВ – 235 стр.

“Когато вестта на истината заработва с особена сила в човешки души и започва да ги убеждава, Сатана подбужда своите агенти да предизвикат спор върху някой маловажен въпрос. Така той се опитва да отвлече вниманието от истинската цел.” КВ – 236 стр.

“Когато проличи, че Бог започва да работи по специален начин за Своя народ, нека Неговите последователи не се увличат в спорове, довеждащи само до загуба на души.” КВ – 236 стр.

“Въпросите, които най-много ни засягат, са: Вярвам ли със спасителна вяра в Божия Син? В съгласие ли е животът ми с Божия закон? “Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот “ “И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му” (Йоан 3:36; 1Йоаново 2:3).” КВ – 236 стр.

“Ерусалимските пратеници се изпълниха с ярост. Не можеха да обвинят Христос като нарушител на дадения на Синай закон, защото Той го защитаваше от техните предания. Великите заповеди на закона, които им напомни, се откроиха в удивителен контраст с незначителните, измислени от човеци правила.” КВ 237 стр.

“Исус обясни на множеството слушатели, а по-късно по-обстойно на учениците Си, че човек се осквернява не отвън, а отвътре. Чистотата и нечистотата са неща, които се отнасят до душата.” КВ – 237 стр.

“Човек се осквернява от лошото дело, от лошата дума, от лошата мисъл, от нарушението на Божия закон, а не от незачитането на външни, наредени от човеци церемонии.” КВ – 237 стр.

“Високопочитаните от равините обичаи и традиции бяха от този свят, а не от Небето. Колкото и голяма власт да имаха над народа, те не можеха да устоят на Божия изпит. Всяко човешко нареждане, което е изместило Божиите заповеди, ще се окаже безполезно в деня, когато “Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло” (Екл.;12:14 Екл.12:14).” КВ – 237 стр.

“Заместването на Божиите заповеди с човешки наредби не е престанало и до днес. Даже и сред християните се намират постановления и обичаи, които нямат по-добра основа от тази на преданията на отците.” КВ – 237 стр.

“Такива наредби, почиващи чисто и просто върху човешки авторитет, са заместили много Божии постановления. Хората държат здраво на своите предания, почитат своите обичаи и намразват тези, които се опитват да им посочат заблудата.” КВ – 237 стр.

“Вместо авторитета на така наречените църковни отци, Бог ни кани да приемем словото на вечния Отец, Господаря на Небето и земята. Само при Него истината не е размесена със заблуда.” КВ – 237 стр.

“Нека всички, които слушат човешки авторитети, които приемат обичаите на църквата или преданията на отците, да обърнат внимание на съдържащото се в Христовите думи предупреждение: “Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди” КВ – 237 стр.

КВ – Копнежът на вековете