1. СВЕТ ДУХ

 

Бог – вечният Дух е действал с Отец и Сина при сътворението, въплъщението и изкуплението. Той е вдъхновявал писателите на Писанията. Изпълвал е живота на Христос със сила. Изпитвал е и е осъждал човешките същества, подновявал е и е преобразявал по Божие подобие онези, които откликват. Изпратен от Отец и Сина, за да бъде винаги със Своите деца, Той дава духовни дарби на църквата, дава и сила за свидетелстване за Христос и в хармония с Писанията води църквата към истината.

(Битие 1:1,2; Лука 1:35; 4:18; Деяния на Апостолите 10:38; 2 Петрово 1:21; 2 Коринтяни 3:18; Ефесяните 4:11,12; Деяния на Апостолите 1:8; Йоан 14:16-18,26; 15:26,27; 16:7-13)