БИБЛЕЙСКОТО ОСВЕЩЕНИЕ – ОБЯСНЕНО

 

„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина“ (Йоан 17:17).

 

Онези, които са осветени чрез истината, са живо препоръчано средство на силата ѝ, както и представители на своя възкръснал Бог. Христовата религия ще направи по-изискан вкуса, ще освети преценката, ще извиси, пречисти и облагороди душата, като направи християнина все по-пригоден за обществото на небесните ангели.

„И заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината“ (Йоан 17:19).

„Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце“ (1 Петрово 1:22).

„И тъй, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога“ (2 Коринтяни 7:1).

Това е библейско освещение. Не просто показност или външна дейност. Това е освещение, получено посредством пътя на истината. Получено е в сърцето и е проявено на практика в живота.

Няма никакво освещение при онези, които изоставят част от истината. Светлината, дадена ни в Божието Слово, е достатъчна, така че никой да не съгреши. Христос, като човек, беше съвършен, но все пак растеше в Божията благодат – Лука 2:52. Дори и най-съвършеният християнин може да израства непрекъснато в познанието и любовта на Бога.

Освещението не е работа за един миг, час или ден. То е постоянно израстване в Божията благодат. Сатана е жив и работи, затова всеки ден е необходимо да викаме искрено към Бога за помощ и сила да устоим. Докато Сатана царува, ще съществува „аз“, който да покоряваме; засади, които да преодоляваме. Няма нито едно място, където да спрем, нито една цел, която да осъществим, приемайки, че сме изпълнили ролята си напълно.

Християнския живот е непрестанно израстване. Исус очаква от своя народ да се очисти и когото Неговият образ се отрази от избраните му, тогава съвършени и святи, те са приготвени за преобразяване.