ЖИВОТ ЗА СПАСЕНИЕ НА ДРУГИТЕ

„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва“ (Лука 9:23).

Грехът, на който се угажда най-много, който ни отделя от Бога и причинява толкова много вродени недъзи, е егоизмът. Не може да има никакво обръщане към Бога, освен чрез отричане от себе си. Сами не можем да сторим нищо, но чрез Бог, Който ни подкрепя, можем да живеем, за да вършим добро за другите, и по този начин да се въздържаме от злото на егоизма. Няма нужда да отиваме в далечни страни, за да покажем желанието си да посветим всичко на Бога с ползотворен, несебелюбив живот. Трябва да сторим това в домашния кръг, в църквата, сред онези, с които общуваме и работим. Точно обикновеният ход на живота е мястото, където личното „аз“ трябва да бъде отхвърлено и поставено в подчинение.

Павел успява да каже: „Всеки ден умирам“. Ежедневното умиране на „аз”-а в малките ешафоди на живота е това, което ни прави победители. Трябва да забравим себе си в желанието да вършим добро за останалите. У мнозина няма любов към другите. Вместо да се отдадат и вярно да изпълняват дълга си, те по-скоро търсят собственото си удоволствие.

Бог безусловно заповядва на всичките Си последователи, като ги задължава да благославят други с влиянието и със средствата си и да търсят от Него онази мъдрост, която ще им даде възможност да сторят всичко по силите си, за да издигнат мислите и чувствата на онези, които са под тяхното влияние. В работата за другите ще бъде преживяно сладко удовлетворение, вътрешен мир, който ще бъде достатъчна награда. Когато са подбудени от извисено и благородно желание да вършат добро за останалите, те ще откриват истинското щастие във вярното изпълнение на много задължения в живота. Това ще донесе много повече, отколкото някаква земна награда, тъй като всяко вярно, неегоистично изпълнение на дълга е забелязвано от ангелите и блести в книгата с летописа на живота.

На небето никой няма да мисли за себе си, нито ще търси собственото си удоволствие; но всички, подтиквани от чиста и нежна любов, ще търсят радостта на небесните същества около себе си. Ако желаем да се наслаждаваме на небесното общество в обновената земя, трябва да бъдем управлявани от небесните принципи още тук.

Най-великата дейност, която може да се извърши в нашия свят, е да се прославя Бог, като се живее с Христовия характер.