ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПАСИТЕЛЯ

„Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела“ (1 Петр. 2:12).

Бог очаква онези, които носят Христовото име, да бъдат Негови представители. Те трябва да бъдат осветен, очистен, свят народ, който изявява светлината на всички, с които се срещне. Христовите последователи трябва да са разделени от света в принципи и интереси, но не и да се изолират от света. Спасителят се смесваше непрекъснато с хората не за да ги окуражава да вършат неща, които не са според Божията воля, но за да ги издигне и облагороди. „Освещавам Себе Си – заявява Той – за да могат и те да бъдат осветени“ (Йоан 17:19). Християнинът трябва да се съхрани така сред хората, че ароматът на Божествената любов да е като сол, която пази света от развала.

Силата на по-извисения, по-чист и по-благороден живот е нашата голяма нужда. Светът с интерес следи какви плодове принасят изповядващите се за християни. Впечатления, угодни или неугодни на библейската религия, са постоянно поставяни в умовете на всички, с които имаме съприкосновение.

И Бог, и ангелите наблюдават. Той желае Неговите представители да изявяват чрез живота си предимството на християнското над светското, да показват, че работят на високо свято ниво. Копнее да види, че истината, която са получили, ги е направила деца на Небесния Цар. Копнее да ги направи проводници, чрез които да може да излива безкрайната Си любов и милост.

Христос жадува за разкриването Му от Неговата църква. Когато характерът на Спасителя се възпроизведе напълно у Неговия народ, тогава Той ще дойде, за да изиска своите Си. Привилегия е за всеки християнин не само да очаква, но и да ускори идването на Нашия Господ. Ако всички, които изповядваха името Му, принасяха плод за Негова слава, колко бързо целият свят щеше да бъде засят със семето на евангелието! Бързо щеше да узрее последната велика жътва и Христос щеше да дойде.