КОГАТО БОГ ДОПЪЛВА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА

„И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат“ (2 Кор. 6:1).

Трябва да участваме в Божието дело по целия свят; навсякъде, където има души за спасение, трябва да предложим помощта си, така че много синове и дъщери да бъдат доведени при Исус. Краят е близо и поради тази причина трябва да употребим напълно всяка поверена ни способност и всяко средство, които биха ни помогнали за делото.

Как ли се чувстват ангелите, които виждат приближаващия край и в същото време установяват, че много от онези, на които е поверена последната вест на милост, се събират заедно, посещават и ръководят събрания заради привилегията да задоволят нуждите на собствените си души, чувствайки се незадоволени, ако няма силна проповед, докато правят твърде малко за спасението на другите. Всички, които поддържат чрез жива вяра връзката си с Христос, ще бъдат участници в Божественото естество. Постоянно ще получават от Него сили за духовен живот и няма да могат да стоят безмълвни.

Животът винаги се изявява в действие. Ако сърцето е живо, то ще разпраща животворна кръв към всяка част на тялото. Онези, чийто сърца са изпълнени с духовен живот, няма да се нуждаят от подтикване да го разкрият. Божественият живот ще се излива открито от тях чрез богати потоци на благодат. Когато се молят, когато се трудят и когато работят, Бог се прославя.

Не най-гениалният или най-талантливият е онзи, чиято работа произвежда най-великите и най-дълготрайните резултати. Кои са най-успешните работници? Онези, които са готови да отговорят на поканата: „Вземете Моето иго и се научете от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце“.

Ако хората, на които Бог е поверил таланти и интелект, откажат да разработят тези дарове за Негова прослава, след проверка и изпитание Той ще ги остави на собствените им разбирания и ще покани хора, които не изглеждат толкова богато духовно надарени, които не са толкова самоуверени, и ще направи слабите – силни, защото Му се доверяват да извърши за тях онези неща, които сами не могат да сторят. Бог ще приеме служене само от цяло сърце и Сам ще допълни това, което не достига.