„ЕТО БОЖИЯ АГНЕЦ”

„На следващия ден Йоан вижда Исус, че иде към него, и казва: Ето Божия Агнец, Който носи греха на света!“ (Йоан 1:29).

Заради естеството си Йоан Кръстител преживя грешките и слабостите на човечеството, но докосването на Божествената любов го преобрази. Когато, след започване на Христовото служене, Йоановите ученици дойдоха при него с роптание, че множествата са тръгнали след новия Учител, Йоан показа колко ясно бе разбрал връзката си с Месия и колко радостно е приветствал Онзи, за Когото бе приготвил пътя.

„Човек не може да получи нищо – каза Йоан – ако не му е дадено от небето“ (Йоан 3:27-30). Като гледаше с вяра към Спасителя, той се бе извисил до степента на отричане от себе си. Стараеше се не да привлича хора към себе си, но да издига мислите им все по-високо и по-високо, докато достигнат до Божия Агнец. Сам по себе си бе само един глас, вик в пустинята. С радост прие самота и отхвърляне, за да могат очите на всички да се обърнат към Светлината на живота.

Онези, които са честни в призоваването им като Божии вестители, няма да търсят чест за себе си. Себичната любов ще бъде погълната от любовта към Христос. Ще осъзнаят, че тяхната работа е да заявят като Йоан Кръстител: „Ето Божия Агнец!“. Ще издигнат Исус и с Него човечеството ще бъде извисено.

Душата на пророка, опразнена от своята себичност, бе изпълнена със светлината на Божествения. Той принесе свидетелство за Негова слава. Всички Христови последователи трябва да споделят тази Негова слава. Можем да получим от небесната светлина само когато пожелаем да се очистим от себелюбието. Можем да опознаем Божия характер и да приемем Христовата правда чрез вяра само ако се съгласим всяка мисъл да бъде уловена в послушание на Христос. На всички, които правят това, Светият Дух се дава без мярка.