МЛАДЕЖИТЕ – БОЖИИ ИНСТРУМЕНТИ

„Добро е за човека да носи хомот в младостта си“ (Пл. Йер. 3:27).

Бог призовава младите хора с енергията и силата на тяхната младост да споделят с Него отричане от себе си, жертва и страдание. Ако приемат зова Му, ще ги направи Свои инструменти за спасение на души, заради които е умрял. Но Той желае те да пресметнат цената и да навлязат в работата си с пълно познание за условията, при които ще служат на един разпнат Изкупител.

Първата ни работа трябва да бъде да доведем сърцата си в хармония с Бога, само тогава сме приготвени да се трудим за спасението на души. 

Възложено ни е да извършим огромна работа за Господаря, да отворим Божието Слово пред тези, които са в тъмнината на греха. Млади приятели, действайте така, като че имате свято поръчение. Бъдете ученици на Библията, всеки да е готов да отговори на който и да е човек, ако го запита за причината за надеждата, която е във вас. Чрез вашето истинско християнско усърдие докажете, че знаете истината и е в интерес на всички останали да я чуят. Ако тази истина е изработена в душата, тя ще се разкрие в изражението и в обноските, в тихо и благородно самообладание и мир, които само християнинът може да притежава. Онези, които са достигнали до искрено смирение и чиито умове са били развити от истините, разкрити в Евангелието, ще притежават осезаемо влияние. Те ще впечатляват умове и сърца.

Излезте и тръгнете, млади ученици на Христос, контролирани от принципите, облекли Христовата правда и чистота! Вашият Спасител ще ви ръководи в прилагането на дарбите ви там, където ще бъдете най-полезни. В пътеката на дълга можете да сте уверени за приемането на благодатта, достатъчна за вашия ден.