ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО БЕЗДЕЛНИЦИ?

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели на Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“ (Деяния 1:8).

В доверието, оказано на първите ученици, имат дял вярващи от всеки век. На всеки, който е получил благата вест, му е дадена и свещената истина – да я дари на света. Божиите верни избрани винаги са били активни мисионери, които отдават всички средства и възможности за честта на Неговото име и мъдро използват талантите си, за да Му служат.

Представителите на Божията църква трябва да са ревностни за добри дела, като се разграничават от светските амбиции и вървят по стъпките на Онзи, Който ходеше, за да върши добро. Със сърца, изпълнени със съчувствие и състрадание, те трябва да служат на всеки, който има нужда от помощ, като донасят на грешници познанието за любовта на Спасителя. Такова служене изисква трудолюбиво усилие, но донася и богата награда. Онези, които се впуснат в него с искрени намерения, ще видят души, спечелени за Спасителя (Откровение 22:17). Енергията за разнасяне на тази покана включва цялата църква. Всеки, който е чул поканата, трябва да я повтори и тя като ехо да се разнесе по хълмове и долини, като прогласява: „Дойди!“.

Стотици и хиляди, които са чули вестта за спасението, все още стоят бездейни, а биха могли да се включат активно в някакъв вид служене. На тях Христос казва: „Защо стоите тук цял ден празни?“. И добавя: „Идете и вие на лозето!“ (Матей 20:6,7). Защо много хора не отговарят на призива? Дали защото се мислят за извинени, понеже не стоят на амвона? Нека разберат, че има огромна работа за вършене извън амвона чрез хиляди скромни, отдадени, посветени членове.

Бог дълго е очаквал духът на служене да обхване цялата църква, така че всеки да работи за Него според способностите си. Когато членовете на Божията църква изпълняват определената си задача в назрелите полета в домовете и извън тях, като изпълняват евангелското поръчение, скоро целият свят ще бъде предупреден и Господ Исус ще се завърне на тази земя със сила и с голяма слава (Матей 24:14).