ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ В ПРОРОЧЕСТВАТА

„Развържи четирите ангела, които са вързани при река Ефрат. И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за тоя час и ден, и месец, и година, за да убият третата част от човеците“ (Откр. 9:14, 15).

Историята на народите може да ни каже много. Един след друг те са заемали предназначеното им време и място, като несъзнателно са свидетелствали за истината, значението на която сами не са разбирали. Бог е определил днес място във великия Си план за всеки народ и за всяка личност. Днес хора и цели народи биват измервани с мярката, която е в ръката на Този, Които не допуска никакви грешки. Всички чрез собствения си избор решават своята съдба, а Бог ги направлява, за да осъществява целите Си.

Всичко, което пророчествата са предсказали като предстоящо да се изпълни, е било наистина проследено на страниците на историята до днес и следователно можем да сме сигурни, че всичко, което предстои да се случи, ще се изпълни на свой ред.

През 1840 г. друго забележително изпълнение на пророчествата възбуди огромен интерес. Две години преди това Йосия Лич, един от водещите служители, проповядващи Второто пришествие, бе публикувал тълкувание на Откровение, 9 глава, предсказващо падането на Турската империя. Според неговите изчисления тази сила трябвало да бъде премахната „някъде през август 1840 г.”; а само няколко дни преди това събитие писа: „Ако приемем, че първият период от 150 години се е изпълнил точно преди Константин XI Палеолог [последният византийски император (1405-1453) – б. ред.] да стъпи на престола с позволението на турците и че 391 г. и 15 дни започват със свършването на първия период, то те трябва да свършат на 11 август 1840 г., когато може да се очаква, че Османската мощ в Константинопол ще бъде сломена. И аз вярвам, че точно това ще се случи“ (Лич, Й. Знамения на времето и изложения на пророчеството, 1 август 1840).

Точно в определеното от Йосия Лич време Турция прие чрез своите посланици покровителството на обединените европейски сили и по този начин се постави под контрола на християнските народи. Това събитие съвсем точно изпълни предсказаното.