ВНИМАВАЙ ЗА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОТДЕЛЯТ!

„Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото дохождат!“ (Лука 17:1).

Бог събира народ и го подготвя да устои като обединен, проповядващ истината и изпълняващ молитвата на Христос за учениците Му: „Така, че те всички да са едно, както Ти, Отче, Си в Мене и Аз в Тебе, така също и те да бъдат в нас (…)“. Има малки, постоянно появяващи се общества, които вярват, че Бог е само с малцината разпръснати, но тяхното влияние е да разрушат и разпръснат това, което Божиите слуги изграждат. Хората, които полагат всяко усилие според Божието Слово, за да бъдат онези, посочени във вестта на третия ангел, гледат нагоре в очакване да разширят своята работа за събиране на души за истината. Те гледат на себе си като на част от света, защото имат влияние в него.

Бог е разгневен на онези, които следват път, който принуждава света да ги мрази. Ако един християнин е ненавиждан поради добрите си дела и защото следва Христос, ще получи награда, но ако е мразен поради факта, че не следва пътя на любовта, поради неетичните си обноски и защото прави истината тема за спор със съседите – защото е поел по път да направи истината възможно най-досадна за тях, значи е камък за препъване на грешниците, упрек за святата истина и ако не се разкае, по-добре би било за него да си окачи воденичен камък и да скочи във водата.

Бъдете благоухание за живот, а не за смърт.