СИМВОЛИЗМЪТ НА ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ

„Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен“ (Мал. 4:5).

За да се приготви един народ, който да устои в Божия ден, трябва да се извърши голяма реформация. Бог видя, че много от изповядващите се за Негов народ не градят за вечността и в Своята милост изпрати предупредителна вест, за да ги събуди от безчувствието им и да ги накара да се приготвят за идването Му.

Предупреждението е дадено ясно и картинно в 14 глава на Откровение. Там е представена тройна вест, разнасяна от небесни същества и непосредствено последвана от идването на Човешкия Син, „за да пожъне земната жетва“.

Откровение, 18 глава посочва времето, когато в резултат от отхвърлянето на тройното предупреждение на Откр. 14:6-12 църквата ща е стигнала напълно до състоянието, предсказано от втория ангел, и Божият народ, намиращ се все още във Вавилон, ще бъде призован да се отдели. Тази ще бъде последната вест, дадена на света, и тя ще извърши своето дело. Когато онези, които „не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата“ (2 Солунци 2:12), бъдат оставени да приемат голямата заблуда и да повярват на лъжата, тогава светлината на истината ще огрее всички, чиито сърца са отворени да я приемат. И всички чада на Господа, намиращи се още във Вавилон, ще последват призива: „Излезте от нея, люде Мои“.