1. ВЕЛИКАТА БОРБА

 

Днес цялото човечество е въвлечено във велика борба между Христос и Сатана за справедливостта на Божия характер, на Неговия закон и на властта Му над Вселената. Този конфликт е започнал в небето, когато едно сътворено същество, надарено със свободна воля, обзето от желание за себеиздигане, е станало  сатана,  противник на Бога, и е повело в бунт част от ангелите. Сатана е поставил началото на бунтовническия дух в този свят, въвличайки Адам и Ева в грях. Този грях е  довел до изопачаване на Божия образ в човека, до объркване в създадения свят и унищожаване по време на световния потоп. Наблюдаван от целия всемир, нашият свят е станал арена на борба, в която Богът на любовта ще докаже в крайна сметка Своята правота.

За  да помогне на народа Си в тази борба, Христос е изпратил Светия Дух и верните си ангели да го ръководят,  закрилят и пазят по пътя на спасението.

(Откровение 12:4-9; Исая 14:12-14; Йезекил 28:12-18; Битие 3гл.; Римляни 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Битие 6:8; 2 Петрово 3:6; 1 Коринтяни 4:9; Евреите 1:14)