1. ЖИВОТ, СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ХРИСТОС

 

В Христовия живот на съвършено послушание на Божията воля, в Неговото страдание, смърт и  възкресение Бог е осигурил единственото средство за умилостивение на човешкия грях, така че хората, които чрез вяра приемат тази жертва, да имат вечен живот, а цялото творение да може да разбере по-добре  безкрайната и свята любов на Създателя. Това съвършено изкупление доказва справедливостта на Божия закон и благодатта на Неговия характер, защото не само осъжда греха, но и осигурява нашето прощение. Смъртта на Христос е заместническа и изкупителна, примиряваща и преобразяваща. Възкресението Му провъзгласява Божия триумф над силите на злото и осигурява крайната победа над греха и смъртта на онези,  които приемат умилостивението. То декларира божествеността на Исус Христос, пред Когото ще се преклони всяко коляно на небето и на земята.

(Йоан 3:16; Исая 53 гл.; 1 Петрово 2:21,22; 1  Коринтяни 15:3,4,20-22; 2 Коринтяни 5:14,15,19-21; Римляни 1:4; 3:25; 4:25; 8:3,4; 1 Йоаново 2:2; 4:10; Колосяни 2:15;  Филипяни 2:6-11)